جستجو
Menu

آزمون پزشکان خانواده روستایی-آذرماه 1398

آزمون پزشکان خانواده روستایی-آذرماه 1398

58بازدید
دی 02, 1398

آزمون پزشکان خانواده روستایی-آذرماه 1398

به نام خدا

اداره کل بیمه سلامت استان لرستان

آزمون پزشکان خانواده روستایی-آذرماه 1398

پزشک خانواده محترم

خواهشمند است پاسخ سوالات را به سامانه پیامکی 300001664 ارسال نمائید

1- در خصوص جمعیت تحت پوشش هر یک از اعضاء تیم سلامت کدام گزینه "صحیح نمی باشد "؟

الف- پزشک حداکثر 4000 نفر           ب- ماما حداکثر 7000 نفر           ج- دندانپزشک حداکثر 15000 نفر         د- پزشک حداکثر 8000 نفر

 

2-  اعتبار نسخ ارجاعی از پزشک خانواده  روستایی حداکثر .......... می باشد.

الف- سه روز                           ب- یکماه (سی روز)          ج- اعتبار نا محدود می باشد           د- سه تا بیست و پنج روز           

3- رعایت سیستم ارجاع روستایی در کدام مورد زیر ضروری نمی باشد؟

الف- بیماران MS          ب-بیماران تالاسمی     ج- بیماران تحت شیمی درمانی              د- همه موارد

 

4-  در تفاهم نامه خدمات سطح یک ، ................به عنوان خریدار خدمات و ......................... به عنوان پیمانکار ...........................در نظر گرفته می شوند

الف- اداره کل بیمه سلامت، شبکه های بهداشت                        ب- شبکه های بهداشت، اداره کل بیمه سلامت                       

ج- معاونت بهداشتی، شبکه های بهداشت                               د- معاونت بهداشتی، اداره کل بیمه سلامت                              

5- روش خرید خدمات سطح یک روستایی توسط سازمان بیمه سلامت به چه صورت می باشد

الف- per capita                              ب-   FFS                     ج- per case                                   د-  همه موارد

 

6- کدامیک جزو بسته خدمات سطح یک رو ستایی نمی باشد.

الف- ویزیت ماما                     ب-   دارو          ج- خدمات دندانپزشکی              د- سونوگرافی

print