جستجو
Menu

پیش آزمون مجازی پزشکان خانواده روستایی-آذرماه 1398

پیش آزمون مجازی پزشکان خانواده روستایی-آذرماه 1398

105بازدید
آذر 04, 1398

پیش آزمون مجازی پزشکان خانواده روستایی-آذرماه 1398

به نام خدا

اداره کل بیمه سلامت استان لرستان

پیش آزمون مجازی پزشکان خانواده روستایی-آذرماه 1398

پزشک خانواده محترم

خواهشمند است پاسخ سوالات را به سامانه پیامکی 300001664 ارسال نمائید

 

1- رعایت سیستم ارجاع روستایی در کدام مورد زیر ضروری نمی باشد؟

الف- بیماران MS          ب-بیماران تالاسمی     ج- بیماران تحت شیمی درمانی              د- همه موارد

 

2- روش "خرید خدمات سطح یک روستایی" توسط سازمان بیمه سلامت به چه صورت می باشد؟

الف- per capita                              ب-   FFS                     ج- per case                                   د-  همه موارد

 

3-  در تفاهم نامه خدمات سطح یک ، ................به عنوان خریدار خدمات و ......................... به عنوان پیمانکار ...........................در نظر گرفته      می شوند

الف- اداره کل بیمه سلامت، شبکه های بهداشت                        ب- شبکه های بهداشت، اداره کل بیمه سلامت                       

ج- معاونت بهداشتی، شبکه های بهداشت                               د- معاونت بهداشتی، اداره کل بیمه سلامت                              

 

4- کدامیک جزو "بسته خدمات سطح یک روستایی" نمی باشد.

الف- ویزیت ماما                     ب-   دارو          ج- خدمات دندانپزشکی              د- سونوگرافی

 

5- در خصوص "جمعیت تحت پوشش" هر یک از اعضاء تیم سلامت کدام گزینه "صحیح نمی باشد "؟

الف- پزشک حداکثر 4000 نفر           ب- ماما حداکثر 7000 نفر           ج- دندانپزشک حداکثر 15000 نفر         د- پزشک حداکثر 8000 نفر

 

6- "اعتبار نسخ ارجاعی" از پزشک خانواده  روستایی به پزشک متخصص، حداکثر .......... می باشد.

الف- سه روز                           ب- یکماه (سی روز)          ج- اعتبار نا محدود می باشد           د- سه تا بیست و پنج روز           

 

print