بروزرسانی : 1400/03/26 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

تاریخچه

مجلس شوراي اسلامي در آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه هجري شمسي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور را به تصويب رساند و پس از تأييد شوراي نگهبان آن را جهت اجراء به هيئت وزيران ابلاغ نمود. متعاقب تصويب قانون، سازمان بيمه خدمات درماني بنابر صراحت قانون و آيين نامه هاي هيئت دولت تشكيل شد و از اول مهرماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار هجري شمسي اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني را رسماً آغاز نمود. سازمان در شرايطي مبادرت به انجام وظايف خود كرد كه بيش از شصت درصد مردم مملكت از امكانات و مزاياي بيمه درمان محروم بودند. بر مبناي قانون، تكفل بيمه درمان اقشار مختلف جامعه نظيركاركنان دولت، روستاييان، عشاير كوچ رو، خويش فرمايان، خانواده هاي معظم شهداء ، آزادگان، جانبازان، روحانيون ، طلاب حوزه هاي علميه و دانشجويان به سازمان بيمه خدمات درماني محول گرديد.