بروزرسانی : 1400/03/26 | بازدید امروز:
جستجو
Menu
طبقه شماره اتاق اداره
همکف 1 نگهبانی
2 تلفنخانه
3 دبیر خانه
4 پذیرش اسناد پزشکی
5 بیمه گری و درآمد
6 خسارت متفرقه
7 شعبه بانک رفاه
8 بیمه روستایی
اول 9 امور مالی
10 اسناد پزشکی
دوم 11 مدير كل
12 معاون
13 بسيج
14 روابط عمومي
15 سالن كنفرانس
16 نمازخانه
17 نظارت و ارزشيابي
سوم 18 حراست
19 امور اداري
20 خدمات ماشيني